Menú

Avís legal

L’accés a aquesta WEB està condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions, advertències i la resta d’avisos legals continguts en el present plec de clàusules.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions. Igualment, accepta de forma expressa i sense excepcions que l’accés i la utilització del present lloc WEB, dels seus serveis i dels continguts d’aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Les dades identificatives del responsable de la present WEB són els següents: COMUNICACIÓN LA MAGNETICA SLNE domiciliada a Barcelona, Rambla de Catalunya 43, principal 2a, amb CIF B65123150.

CLÀUSULES

En el supòsit de que l’usuari decideixi omplir el formulari de client, se li sol·licitaran dades estrictament necessàries, que aniran a parar en un fitxer automatitzat propietat de la societat, amb la finalitat d’informar-lo sobre el motiu de la seva consulta.

L’usuari atorga el seu consentiment exprés per tal de que les seves dades personals s’incloguin i es tractin en un fitxer automatitzat, el responsable del qual és COMUNICACIÓN LA MAGNÉTICA SLNE, a la qual es podrà dirigir per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades, per la qual cosa s’haurà de dirigir per escrit a: Rambla de Catalunya 43, principal 2a, 08007 Barcelona.

Les dades facilitades seran tractades de forma confidencial i de conformitat amb la en la L.O 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i R.D 1720/2007, que la desenvolupa.

L’usuari autoritza que li sigui remesa informació sobre productes i serveis prestats per aquesta empresa per a fins publicitaris. Si no li interessar rebre aquesta informació publicitària, ho podrà indicar marcant la casella que figura a l’efecte.

COMUNICACIÓN LA MAGNÉTICA SLNE no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la present pàgina WEB que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Aquesta societat s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus en els continguts que puguin produir.